Conex.sk
Aplikácia a služby
Služby
Produktové služby
Funkcie PBX a GSM |
Partnerské stránky

JEDINEČNÉ FUNKCIE A SLUŽBY
KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV A GSM BRÁN 2N®

Telefónne ústredne a GSM brány 2N® sú vybavené niektorými jedinečnými funkciami a originálnymi technickými riešeniami.  Tieto funkcie a riešenia - pri porovnaní s inými podobnými produktami - podstatne zvyšujú ich úžitkové vlastnosti a znižujú náklady na telefónne hovory.

Na jednotlivé funkcie nájdete odkaz pri každom produkte, ktorý je danou funkciou vybavený.

2N® MOBILITY EXTENSION  [ ME ]

Funkcia 2N® Mobility Extension umožňuje v 2N® telefónnych ústredniach a GSM bránach využívať firemný mobilný telefón rovnako ako pevnú linku v kancelárii. Mobil s aktivovanou službou Mobility Extension zvoní vždy spoločne s pevnou linkou a je len na užívateľovi, na ktorom telefóne hovor vyzdvihne. Užívateľ môže na mobile využívať všetky funkcie ústredne!

Rieši trvalú a okamžitú dostupnosť užívateľa pri volaní na jeho telefón v kancelárii - nezávisle na vzdialenosti od pracoviska.  Poskytuje vysoko efektívne a ekonomické riešenie mobility všade tam, kde je to potrebné.

Prichádzajúce hovory - volanie z vonku do Vašej kancelárie

 • klient volá do kancelárie na pevnú linku, zároveň s pevnou linkou začne vyzváňať aj mobilný telefón
 • ak je užívateľ v kancelárii, môže zdvihnúť pevnú linku;  ak je mimo kancelárie zdvihne mobilný telefón
 • ak užívateľ prijal hovor na mobilnom telefóne, mobil sa zmení na pevnú linku a užívateľ má všetku voľnosť pri používaní funkcií ústredne

Odchádzajúce hovory - volanie z mobilu cez Mobility Extension von

 • užívateľ služby potrebuje zavolať do zahraničia
 • vytočí číslo SIM karty, vyhradenej pre službu Mobility Extension
 • ME rozpozná číslo užívateľa, ktoré je registrované a umožní prístup užívateľa na firemnú ústredňu
 • od tejto chvíle sa mobilný telefón užívateľa správa rovnako, ako keby využíval svoju pevnú linku

Viac informácií - stránka 2N® Mobility Extension

2N® PBX Assistant

Aplikácia 2N® PBX Assistant spolu s digitálnym systémovým telefónom zaisťuje maximálnu efektivitu a komfort pri využívaní telefónnych ústrední 2N® Omega Lite / 2N® Omega 48.  Je prostriedkom aktívneho telefonovania, prístupu k nastaveniam telefónu užívateľa alebo povolenia doplnkových služieb.  Pri CTI môže byť pre telefonovanie využívaný grafický, plne funkčný telefónny prístroj na monitore PC, ovládaný pomocou "myše".

Aplikácia 2N® PBX Assistant rieši:

 • integrovanú počítačovú telefóniu CTI - CTI reprezentuje počítačovú podobu systémového telefónu, všetky funkcie vykonávané na štandardnom systémovom telefóne môžu byť ovládané myšou na monitore počítača. Operátorkám umožňuje telefonovanie s voľnými rukami  [ pri použití náhlavnej súpravy ]
 • prehľadné údaje o všetkých hovoroch - história odchádzajúcich / prichádzajúcich / neprijatých hovorov;  história údajov o časoch, telefónnych číslach, menách;  história volaných liniek, smerov, vlastných poznámok k jednotlivým hovorom
 • ikonky pre vytočnie, zdvihnutie hovoru, poznámky k hovorom, nastavenie histórie, nahrávanie   [ ak je súčasťou riešenia ] pre ovládanie myšou.

Viac informácií - stránka 2N® PBX Assistant

INTERNÉ GSM BRÁNY 2N®

Interné GSM brány sú originálnym riešením vo všetkých telefónnych ústredniach 2N®.

Riešia zníženie nákladov a pri porovnaní so samostatnými  [ externými ]  GSM bránami poskytujú užívateľom množstvo výhod.

Najdôležitejšie výhody:

 • umiestnenie GSM modulov do skrine ústredne - ústredňa tvorí s GSM bránami jeden uzatvorený kompaktný celok
 • pripojenie GSM modulov priamo na zbernicu ústredne - lepšie využitie niektorých služieb GSM sietí
 • centrálna konfigurácia / manažovanie telefónnej ústredne z jedného miesta - jeden komplexný systém
 • úspora nákladov na porty - moduly sú do ústredne inštalované spolu s linkovými modulmi, preto interné GSM brány pre pripojenie nepotrebujú voľný vstupný analógový port ústredne
 • telefónne ústredne 2N® môžu byť vybavené internými GSM bránami podľa potrieb užívateľa  -  pri vybavovaní ústredne požadovaným počtom GSM modulov ponúkame interné GSM karty s 1xGSM modulom  alebo  s 2xGSM modulmi,  komunikačný systém 2N® NetStar môže byť naviac vybavený aj kartou so 4xGSM modulom
 • úspora nákladov na antény - verzie modulov s 2xGSM (2xSIM)  [ resp. 4xGSM (4xSIM) pri komunikačnom systéme 2N® NetStar ]  môžu byť vybavené aj anténnym zlučovačom, pre pripojenie ku GSM sieti tak bude postačovať len jedna GSM anténa

AUTOCLIP ROUTING

Služba Autoclip Routing sa využíva na prenášačoch, ktoré nenesú identifikáciu pôvodne volajúceho užívateľa ústredne.

Rieši spätné prepojenie zmeškaného alebo odmietnutého hovoru z externého prostredia priamo na číslo / pobočku ústredne,  z ktorého / ktorej bolo pôvodné volanie uskutočnené.

 • užívateľ ústredne volá zo svojho telefónu do verejnej siete pána K - pán K však momentálne hovor nemôže vyzdvihnúť alebo hovor odmietne
 • pán K splnil úlohu a chce zavolať späť na číslo zmeškaného hovoru

Spätné volanie - bez Autoclip Routingu

 • p. K vytočí číslo zmeškaného hovoru - dovolá sa ku spojovateľke, ktorá však nevie, kto pánovi K a v akej veci telefonoval. Musí preto najskôr obvolať všetky oddelenia a zistiť, komu hovor od pána K patrí.

Spätné volanie - so službou Autoclip Routing

 • p. K vytočí číslo zmeškaného hovoru - služba Autoclip Routing zariadi, aby hovor bol prepojený priamo na pobočku ústredne, z ktorej bol pôvodný hovor uskutočnený.
 • Autoclip Routing zabezpečí, že volaný p. K sa dovolá priamo na volajúceho - nie na spojovateľku - bez toho, aby poznal jeho číslo alebo klapku !

CALL BACK

Funkcia CallBack je určená pre externé stanice pobočkovej ústredne.

Rieši úsporu firemných nákladov na hovory pri volaní od externých účastníkov,  napr. pri volaní zo zahraničia volajúci zaplatí len za prichádzajúci hovor, ktorý je omnoho lacnejší ako hovor odchádzajúci

 • manažér, obchodník, servisný technik v zahraničí vytočí číslo CallBack firemnej ústredne v SR - nechá prezvoniť a zloží
 • služba CallBack volá späť na mobilný telefón majiteľa - majiteľ telefónu sa po prijatí hovoru dostane na ústredňu a volí číslo podľa potreby
 • majiteľ telefónu platí len za prichádzajúci hovor v rámci roamingu - týmto výrazne šetrí náklady pri porovnaní s platbou roamingového odchádzajúceho hovoru

SMS CallBack

 • komunikačný systém 2N® NetStar umožňuje aj SMS CallBack - v tomto prípade majiteľ telefónu pošle na CallBack SMS, ktorá obsahuje požadované telefónne číslo.
 • CallBack vytočí späť číslo mobilu a zároveň aj požadovanú klapku obsiahnutú v SMS a hovor je spojený - volajúci platí len za odoslanú SMS a za prichádzajúci hovor v rámci roamingu, ktorý je vždy lacnejší ako hovor odchádzajúci.

IVR - Interactive Voice Response  [ viac úrovňová automatická spojovateľka ]

Prostredníctvom konfigurovateľných routrov komunikačného systému 2N® NetStar a nahratých hlášok - v súlade s požiadavkami klienta - je vytvorené prostredie, v ktorom ústredňa NetStar zabezpečí automatické vyzdvihnutie hovoru s následnou možnosťou jeho prepojenia / smerovania na požadovaného pracovníka / pracovisko pomocou DTMF prevoľby v rámci ústredne.

Rieši automatickú hlasovú prevoľbu cez niekoľko podnikových úrovní riadenia (napr. divízie, oddelelenia, samostatné pracoviská)  v závislosti na požiadavkach volajúceho

 • klient volá do firmy - má záujem o určité informácie alebo sa chce poradiť o službách
 • IVR prichádzajúci hovor vyzdvihne a prehrá zvolenú hlášku - hláška reprezentuje privítanie a poskytnutie informácií k prepojeniu na požadovanú oblasť   [ Dobrý deň, vítame Vás v spoločnosti X ... Ak chcete hovoriť s divízou vývoja - voľte 1, divízia predaja - voľte 2 ... ]
 • po zadaní príslušného čísla je volajúcemu opäť prehraná zvolená hláška   [ Ak chcete hovoriť s ekonomickým oddelením - voľte 1, oddelenie logistiky - voľte 2 ... ]
 • počet úrovní - tzv. IVR strom - je možné nakonfigurovať podľa požiadaviek klienta

Podobným spôsobom je možné vytvoriť automatickú spojovateľku aj v telefónnych ústredniach 2N® OMEGA Lite a 2N® OMEGA 48.

EMERGENCY HOVOR  [ vyrozumenie v prípade poruchy, havárie, stavu núdze ]

Jedná sa o službu pre hotely, administratívne budovy, budovy verejnej správy, školy a iné zariadenia či firmy.

Recepčná  [ sekretárka, operátor, dispečer či iná poverená osoba ]   v aplikácii Netstar Assistant alebo priamo na svojom telefóne stlačí tlačidlo, čím dôjde ku zostaveniu alarmového volania na všetky linky  [ rozzvonia sa všetky telefóny ].  Po vyzdvihnutí telefónu bude každému užívateľovi prehratá ľubovoľná, dopredu pripravená evakuačná hláška  [ napr. "Horí, okamžite opustite budovu". ]

Rieši rýchle vyrozumenie všetkých priestorov  [ pracovísk ], vybavených telefónom pripojeným do telefónnej ústredne v prípade havárie.

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube