Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
2N® Helios IP Manager |
Partnerské stránky

2N® HELIOS IP MANAGER

Aplikácia 2N® Helios IP Manager slúži na konfiguráciu a správu rodiny dverných interkomov 2N® Helios IP.

Aplikácia je určená pre administrátora systému IP interkomov a inštaluje sa na počítač, ktorý má cez LAN sieť prístup ku konfigurovaným interkomom.

2N Helios IP Manager - úvodný panel

Licencie

Aplikácia 2N® Helios IP Manager je dodávaná ako 30-denná demoverzia. Funkčnosť demoverzie je obmedzená na najviac 5 konfigurovaných zariadení v jednom projekte.

Dostupné licencie:

 • 9137911 - 5 zariadení
 • 9137912 - 20 zariadení
 • 9137913 - 50 zariadení
 • 9137914 - Nelimitovaná licencia

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SYSTÉM PRE INŠTALÁCIU 2N® HELIOS IP MANAGER

Doporučená konfigurácia
Operačný systém Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
Procesor 2 GHz
Operačná pamäť 1 GB
Voľné miesto na disku x86 - 900 MB, x64 - 2 GB
Rozlíšenie displeja 1024 x 768 pixelov

O APLIKÁCII 2N® IP HELIOS MANAGER

Ovládanie aplikácie

Okno aplikácie je rozdelené na niekoľko častí.

2N Helios IP Manager - panel Nastavenia
 • Nástrojová lišta
 • Záložky
 • Zoznam položiek
 • Kontextové tlačidlá
 • Konfiguračné karty

Zóny

2N Helios IP Manager - panel Zóny

Oblasť alebo objekt, ktorej / ktorého vstupy sú zabezpečené dvernými interkomami je možné rozdeliť do tzv. zón.

 • do zón môžu mať prístup len vymenovaní užívatelia
 • v systéme je možné nadefinovať ľubovoľný počet zón a podľa potreby je tiež možné tvoriť ich hierarchiu
 • pri zakladaní novej konfigurácie je potrebné vždy vytvoriť aspoň jednu zónu
 • každej zóne je možné priradiť jeden alebo viac univerzálnych číselných prístupových kódov
 • prístupové kódy sa dajú využiť pre rýchly a bezpečný vstup do zóny pri interkomoch, vybavených numerickou klávesnicou
 • zadané kódy budú platné pre všetky zariadenia v tejto zóne

Zariadenia

2N Helios IP Manager - panel Zariadenia

Každý interkom 2N® Helios IP je v aplikácii predstavený zariadením, definovaným vlastnou IP adresou, komunikačným portom a prístupovým heslom.

Nastavenie Phone Book

 • na karte Phone Book je možné nastaviť užívateľov, na ktorých je možné z vybraného zariadenia volať pomocou tlaťidiel zrýchlenej voľby, alebo rýchlej voľby pomocou čísiel

Nastavenie tlačidiel zrýchlenej voľby

2N Helios IP Manager - panel Tlačidlá
 • karta Buttons slúži pre priradenie užívateľov k tlacidlám rýchlej voľby
 • možnosť priradenia extendrov a infopanelov

Nastavenie Displeja

 • karta Displej slúži k nastaveniu zobrazovaných informácií na displeji 2N® Helios IP
 • vlastnosti displeja sa nastavujú na samostatných kartách
2N Helios IP Manager - panel Display

Nastavenie zariadenia

 • karta Settings slúži k nastaveniu všetkých parametrov interkomu
  2N® Helios IP
 • popis jednotlivých parametrov je uvedený v konfiguračnom manuále

Užívatelia

Užívateľ systému predstavuje fyzickú osobu, ktorá používa systém interkomov. Užívateľ systému môže mať prístup di vytvorenej zóny alebo môže byť k dispozícii na tlačidle rýchlej voľby (menovke) ľubovoľného interkomu v systéme.

 • užívateľovi je možné nastaviť jedno alebo viac telefónnych čísiel a zástupcu, na ktorého bude interkom volať v prípade nedostupnosti
 • možnosť zadania adresy počítača (Station Address) s nainštalovanou aplikáciou HipEye
 • možnosť združenia užívateľov do užívateľských skupín, ktorú slúžia pre hromadné nastavovanie prístupových práv viac užívateľom súčasne
2N Helios IP Manager - panel Užívatelia

Priradenie RFID karty užívateľovi

RFID karty slúžia k identifikácii užívateľa v rámci systému.

 • každý užívateľ môže mať pridelenú jednu alebo viac RFID kariet
 • možnosť zadania adresy počítača (Station Address) s nainštalovanou aplikáciou HipEye

Priradenie užívateľa do skupiny

Na karte Groups je možné priradiť užívateľa do jednej alebo viac užívateľkých skupín.

 • užívateľské skupiny slúžia k hromadnému nastavovaniu prístupových práv viac užívateľom súčasne

Priradenie užívateľa do zóny

Na karte Zones sa definujú prístupové práva užívateľa do jednotlivých zón.

 • možnosť automatického prístupu do nadradených zón
 • zelené podfarbenie zóny - ak je prístup do zóny povolený

Užívateľské skupiny

Užívateľské skupiny interkomov 2N® Helios IP je možné rozdeliť do tzv. užívateľských skupín.

 • užívateľské skupiny umožňujú jednoduchšie hromadné priradenie prístupových práv väčšiemu počtu užívateľov
 • pri novej konfigurácii je doporučené založiť aspoň jednu užívateľskú skupinu

Priradenie užívateľov do skupiny

 • na karte Users je možné do vybratej užívateľskej skupiny vkladať prípadne odstraňovať užívateľov
 • zoznam vľavo - vybratí užívatelia, zoznam vpravo - zostávajúci užívatelia (nie sú priradení)
 • možnosť presúvania užívateľov pomocou tlačidiel so šipkami v zoznamoch

Priradenie užívateľskej skupiny do zóny

 • na karte Zones je možné pri vybratej užívateľskej skupine nastaviť prístuup do jednej alebo viac zón
 • prístup do vybratých zón budú mať potom všetci užívatelia tejto skupiny
 • prístupná zóna je označená zelenou farbou

Časové profily

Časové profily slúžia k obmedzeniu funkčnosti alebo platnosti niektorých funkcií interkomov 2N® Helios IP.

 • pomocou časových profilov je možné riadiť platnosť napr. telefónnych čísiel, kódov zámkov alebo RFID kariet a pod.

Nahrávanie dát do zariadení

V prípade potreby premietnutia prevedených zmien v konfigurácii systému vo funkcii spravovaných interkomov je potrebné do týchto interkomoc aktuálnu konfiguráciu odoslať.

 • na odoslanie konfigurácie je určené tlačidlo Upload v tlačidlovej lište
 • užívateľ môže jednoducho vybrať zariadenia, do ktorých bude konfigurácia odoslaná pomocou zaškrtnutia políčka

Zálohovanie konfigurácie systému

Konfigurácia systému je uložená vždy na počítači administrátora v podobe konfiguračného súboru (xml).

 • aktuálnu konfiguráciu je možné uložiť na disk poťítača stlačením tlačidla Save
 • aktuálnu konfiguráciu je možné načítať stlačením tlačidla Load
 • Pozn.: - úplná konfigurácia je uložená len v konfiguračnom súbore na počítači správcu systému

STIAHNITE SI ...

2N®  Helios IP Manager - manuál   (SW pre konfiguráciu a správu interkomov 2N® Helios IP)
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube