Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
Záznam hovorov |
Partnerské stránky

VISUAL RECORDER - SYSTÉM PRE ZÁZNAM HOVOROV

COMTES

Záznamové  zariadenie  Visual Recorder Business  VRB 1  je  výkonný systém  pre  nahrávanie hovorov (záznam telefónnych hovorov) na disk počítača zo systémového telefónneho prístroja alebo z analógového telefónneho prístroja pobočkovej telefónnej ústredne 2N® Omega. Zariadenie je možné doplniť pre zvolené vstupy adaptérom záznamu prevádzky na vybraných rádiostaniciach (záznam na mobilných tefónoch, záznam iných zariadení).

Systém je určený pre organizácie a spoločnosti, v ktorých je potrebné monitorovať obsah prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov, prípadne ich archivovať pre neskoršie použitie (nemocnice, stanice požiarnej ochrany, polícajný zbor, dispečingy hasičských a záchranných zborov a iné). Poskytuje dispečerom možnosť okamžitého prehrávania hovorov a zobrazovania informácií o telefónnych číslach na zaznamenávaných linkách.

Panel - ATEUS XAPI Server

Záznamové zariadenie Visual Recorder môže byť v prevádzke 24 hodín denne s možnosťou záznamu stoviek až tisícok hodín hlasovej komunikácie. Zariadenie je z hľadiska vlastnej obsluhy veľmi jednoduché - pre záznam hovorov nie je potrebná žiadna manipulácia., záznam hovoru začne hneď po zdvihnutí slúchadla telefónu bez ohľadu na to, či sa jedná o prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor.

Pre správnu činnosť záznamového zariadenia VRB 1 s ústredňami 2N® Omega je potrebné mať nainštalovaný XAPI server (SW dodávaný priamo s ústredňami 2N® Omega). Záznamové zariadenie spolupracuje s 2N® CTI telefónom  - v jeho aplikácii "História hovorov" je záznam uvedený vo formáte WAV spolu s ďalšími údajmi o hovore a priamo z tejto aplikácie je možné zvukové záznamy aj prehrávať.

TECHNICKÉ MOŽNOSTI VISUAL RECORDER

PBX 2N Omega 48
 • maximálny počet liniek  -  24  (v jednom PC)
 • celková kapacita záznamového zariadenia  -  podľa použitého pamäťového média  (1 hodina záznamu = cca 6,9 Mbyte,
  tj. HDD 15 GB = cca 2000 hodín záznamu)
 • maximálna dĺžka záznamu do jedného súboru  -  cca 9 hodín
 • minimálna dĺžka zaznamu  -  2 sekundy
 • formát záznamu hovorov  -  GSM 6.10; 8000 Hz; Mono
 • použitý typ súborov  -  WAV

POPIS MOŽNOSTÍ VISUAL RECORDER

Displej telefónu
 • záznam hovorov na príslušnom počte portov súčasne - bez vzájomného obmedzenia
 • aktivácia záznamu
 • okamžite po zodvihnutí slúchadla odpočúvaného telefónu
 • rozoznaním prítomnosti zvuku
 • zakľúčovaním na zaznamenávanej rádiostanici
 • po určitom počte zvonení na zaznamenávanej telefónnej linke (konfigurovateľná hodnota)
 • pred aktivovaním záznamu umožní prehrať volajúcemu uvítací pozdrav a upozornenie
Tlačidlá VRB v okne História hovorov CTI
 • ukončenie záznamu po prekročení stanoveného počtu sekúnd (konfigurovateľná hodnota)
 • kompresia ticha v zaznamenanom hovore (konfigurovateľná hodnota
 • ignorovanie záznamu hovoru kratšieho ako stanovený počet sekúnd (konfigurovateľná hodnota)
 • indikácia voľnej kapacity pamäťového (záznamového aj archivačného) média
 • akustická a grafická signalizácia poklesu voľnej kapacity záznamového média pod kritickú hodnotu
Okno CTI - História hovorov
 • zachytenie informácií o hovoroch, ktoré neboli uchované z dôvodu nedostatku pamäťového miesta alebo pre ich nedostatočnú dĺžku (konfigurovateľná hodnota)
 • možnosť zachytenia volaného čísla pri aparátoch s tónovou voľbou (konfigurovateľná hodnota)
 • indikácia aktivity jednotlivých zaznamenaných kanálov
 • zobrazovanie informácie o poslednom zaznamenanom hovore pre každý kanál na hlavnom paneli
 • zobrazenie záznamov Visual Recorder

  O zaznamenávaných hovoroch sú k dispozícii nasledujúce údaje

 • zdroj – názov linky, z ktorej bol hovor zaznamenávaný
 • dátum – dátum uskutočnenia hovoru
 • čas – čas, kedy bolo začaté zaznamenávanie hovoru
 • dĺžka – dĺžka zvukového súboru
 • poznámka – obsahuje popis k danému záznamu
 • volajúci – číslo volajúceho účastníka
 • volaný – číslo volaného účastníka
 • stav – zobrazuje stav záznamu voči automatickému zmazávaniu alebo zálohovaniu (uzamknutý, neuzamknutý; odzálohovaný
 • ID záznamu – meno audio súboru, v ktorom je daný hovor uložený v tvare "xx_yyyyyy.wav", kde  "x x"  je číslo portu záznamového zariadenia,  "y y y y y y"  je náhodné číslo a  "w a v"  je  formát zvukového súboru
  • všetky uvedené informácie sú neoddeliteľnou súčasťou súboru, v ktorom je záznam uložený, nie sú závislé na existencii internej databázy záznamového zariadenia
  • záznamy sú prenositeľné na ľubovoľné PC, ktoré umožňuje prehrávanie súborov formátu PCM
  • možnosť automatickej archivácie záznamov (konfigurovateľná hodnota)
  • možnosť automatického premazávania najstarších záznamov pri poklese voľnej kapacity pamäťového média pod kritickú hodnotu (konfigurovateľná hodnota)
  • možnosť automatického mazania záznamov starších ako stanovený počet dní (konfig. hodnota)
  • možnosť zamykania konkrétnych záznamov proti automatickému mazaniu
  • počúvanie zaznamenaných hovorov bez prerušenia záznamu ktorejkoľvek z odpočúvaných liniek
  • práca so zaznamenanými hovormi prostredníctvom príjemného užívateľského rozhrania, filtrovanie záznamov podľa rôznych kritérií
  • možnosť tlače údajov o zaznamenaných hovoroch na lokálnej alebo sieťovej tlačiarni
  • zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu podľa bezpečnostnej normy C2
  • štatistika počtu a dĺžky volaní pre jednotlivé porty systému
  • monitorovanie činnosti záznamového zariadenia v log súboro
  • možnosť definovania oprávnení k manipulácii s nahrávkami
  • heslo pre úplný prístup - správcovské heslo pre úplný prístup do VR, VDR, VRCFG a do VRC
  • heslo len pre prezeranie záznamov – heslo do VRC, ktoré umožní prístup len pre prehrávanie záznamov. Heslo je potrebné pri záznamovom zariadení prevádzkovanom pod operačným systémom Windows 95, Windows 98, alebo Windows ME
  • pre operačné systémy Windows NT , Windows 2000 a XP sa heslo neuplatňuje.

  Podpora aplikácie Visual Recorder Client (aplikácia je určená pre pohodlný prístup ku zaznamenaným hovorom prostredníctvom Visual Recorder)

  • umožňuje vyhľadávanie hovorov podľa niekoľkých kritérií súčasne
  • umožňuje manipuláciu so zaznamenanými hovormi (zálohovanie, mazanie, uzamykanie)

  Spôsob prihlásenia

  • lokálne – VR Client sa spúšťa na tej pracovnej stanici, kde je inštalované zariadenie Visual Recorder
  • prostredníctvom siete – VR Client sa pripojí na záznamové zariadenie nainštalované v sieti na zvolenej pracovnej stanici alebo servri
  • určením cesty – VR Client sa pripojí priamo na určený adresár
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube