Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
2N® PBX Assistant |
Partnerské stránky

2N® PBX ASSISTANT

Aplikácia 2N® PBX Assistant spolu s digitálnym systémovým telefónom zaisťuje maximálnu efektivitu a komfort pri využívaní telefónnych ústrední 2N® Omega Lite / 2N® Omega 48.  Je prostriedkom aktívneho telefonovania, prístupu k osobnému nastavovaniu telefónu užívateľa alebo povoleniu doplnkových služieb; aplikácia je licencovaná.

Aplikácia 2N® PBX Assistant je prevádzkovaná s 2N® XAPI Serverom  [ súčasť vybavenia - v cene systému ], ktorý vytvára rozhranie medzi samotnou aplikáciou a telefónnou ústredňou.  Univerzálne SW rozhranie 2N® XAPI server umožňuje spoluprácu 2N® / ATEUS® GSM brán a telefónnych ústrední s externými aplikáciami ako sú napr. CTI telefónia, CRM riešenie, databáza informačných systémov apod.

MOŽNOSTI 2N® PBX ASSISTANT

Aplikácia 2N® PBX Assistant užívateľom ponúka:

 • integrovanú počítačovú telefóniu CTI  - CTI  reprezentuje počítačovú podobu systémového telefónu   [ grafický, plne funkčný telefónny prístroj na monitore PC ],  všetky funkcie vykonávané na štandardnom systémovom telefóne môžu byť ovládané myšou na monitore počítača. Operátorkám služba CTI umožňuje telefonovanie s voľnými rukami  [ pri použití náhlavnej súpravy ].  Výhodné využitie aj v prípade analógových užívateľov.
 • prehľadné údaje o všetkých hovoroch  - história odchádzajúcich / prichádzajúcich / neprijatých hovorov;  história údajov o časoch, telefónnych číslach, menách;  história volaných liniek, smerov, vlastných poznámok k jednotlivým hovorom, filtrovanie prehľadov o hovoroch za deň - týždeň - mesiac
 • ikonky pre vytočnie, zdvihnutie hovoru, poznámky k hovorom, nastavenie histórie, nahrávanie   [ ak je súčasťou riešenia ]  pre ovládanie kliknutím myše.

VYUŽITIE 2N® PBX ASSISTANT

Informačný displej

Informačný displej

Informačný displej je základným prvkom, ktorý poskytuje okamžité informácie o stave telefónneho prístroja a o identifikácii volajúceho.

 • na displeji je vždy zobrazený "stav" pripojeného telefónneho prístroja
 • integrovaná počítačová telefónia CTI
 • CLIP - uprostred hornej časti displeja
 • stav  [ textovou formou ]  - uprostred dolnej časti displeja
 • stav  [ grafickou formou ]  - pravý horný roh displeja
 • tarif hovoru - pravý dolný roh displeja
Grafická podoba systémového telefónu na monitore PC - ovládanie myšou

Štandardné využitie 2N® PBX Assistant užívateľmi

 • pri prichádzajúcom hovore
 • na monitore PC "vyskočí" informačný displej so zobrazením času a čísla volajúceho [ CLIP ]  + okno histórie hovorov  [ užívateľ vidí kto volá pred tým, ako zdvihne slúchadlo / hovor ]
 • ak je k telefónnemu číslu zadefinované meno, zobrazí sa na displeji meno volajúceho
 • užívateľ zdvihne slúchadlo a môže hovoriť
 • ak operátorka využíva náhlavnú súpravu, stačí myšou kliknúť na príslušnú ikonku v okne histórie hovorov - hovor bude automaticky zdvihnutý
 • údaje o prichádzajúcom hovore zostanú uložené v histórii hovorov
Okno histórie hovorov
 • pri odchádzajúcom hovore
 • užívateľ zdvihne slúchadlo, na monitore PC "vyskočí" informačný displej + okno histórie hovorov
 • ak operátorka využíva náhlavnú súpravu, klikne na požadované číslo a príslušnú ikonku v okne histórie hovorov alebo kliknutiami myšou volí príslušné číslo priamo z klávesnice telefónu na monitore PC
 • na displeji je zobrazované číslo zadávané z klávesnice telefónu
 • údaje o odchádzajúcom hovore zostanú uložené v histórii hovorov

Nastavenia a služby PBX Assistant

Náhlavná súprava
 • aplikácia umožňuje
 • základné nastavenia  -  pre kontakt, telefón, klávesnicu, zvuky, skiny, tarify
 • nastavenie jazyka, v ktorom sa budú informácie zobrazovať
 • nastavenie klávesnice telefónu  -  nastavenie funkcií pod programové tlačidlá
 • nastavenie doplnkových služieb  -  služba Mobility Extension, presmerovanie, skrátené voľby ...
 • všetky programovateľné tlačidlá sú identické s tlačidlami na fyzickom telefónnom prístroji, vrátane signalizačných LED
 • nastavenie zvýšenia alebo zníženie hlasitosti hovoru, zvonenia ...

Položka "Zobraziť" v menu aplikácie PBX Assistant

Vybratím položky "Zobraziť" v menu PBX Assistant si môže užívateľ zobraziť

 • História volaní
 • možnosť filtrovania volaní - odcházajúce, prichádzajúce a nevyzdvihnuté hovory, resp. - hovory v daný deň, týždeň, mesiac;  výber sa uskutočňujekliknutím na príslušnú ikonku
 • ak chce užívateľ u nevyzdvihnutého prichádzajúceho hovoru volať späť, potom príslušný riadok označí ľavým tlačidlom myše a klikne na ikonku pre volanie
 • kliknutím na ikonku pre vyzdvihnutie hovorov sa aktivuje "hlasitý telefón" na pripojenom systémovom telefóne (HandsFree)
 • kliknutím na ikonku pre nastavenie sa zobrazí dialóg pre špeciálnu aplikáciu "Nahrávanie hovorov - VisualRecorder"
 • Fronty
 • vybratím tejto položky sa zobrazí zoznam prichádzajúcich hovorov vo fronte, max. počet hovorov vo fronte sú štyri hovory
 • ak užívateľ chce prijať hovor, ktorý je vo fronte, potom na dané políčko vo fronte dvakrát klikne ľavým tlačidlom myše a hovor z fronty sa stane aktívnym hovorom
 • prebiehajúci hovor s predchádzajúcim volajúcim sa zobrazí v poli "Pridržané hovory"
 • Pridržané hovory
 • vybratím tejto položky sa zobrazí zoznam hovorov, ktoré má užívateľ pridržané
 • ak užívateľ chce pokračovať v pridržanomhovore dvakrát klikne ľavým tlačidlom myše na príslušnom hovore, čím sa k tomuto hovoru vráti
 • užívateľ môže vykonávať "striedanie" hovorov medzi jednotlivými volajúcimi či volanými
 • Parkovisko
 • vybratím tejto položky sa zobrazí zoznam hovorov, ktoré sú odložené na "parkovisku",  maximálny počet zaparkovaných hovorov je deväť
 • užívateľ "odloží hovor" na parkovisko dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myše na príslušnom políčku 1 - 9  v poli "Parkovisko" a rovnakým spôsobom vykoná aj návrat k hovoru
 • parkoviská sú zdieľané medzi všetky interné linky - pole "Parkovisko" vidia aj ostatní užívatelia a môžu nadviazať na hovor, s ktorým iný užívateľ s volajúcim či volaným práve ukončil
 • Osobné voľby
 • vybratím tejto položky sa zobrazí zoznam tzv. "Osobných skrátených volieb"
 • tieto voľby sú pre každého užívateľa systémového telefónu jedinečné,  max. počet volieb na užívateľa je 112
 • do skrátenej voľbu môže byť uložené volané číslo ako do vnútornej tak aj do vonkajšej telefónnej siete
 • Spoločné voľby
 • vybratím tejto položky sa zobrazí zoznam tzv. "Spoločných skrátených volieb"
 • tieto voľby sú pre všetkých užívateľov spoločné a celkový počet je dvesto
 • z týchto volieb je vytváraný zoznam čísiel pre službu volania  Mobility Extension
 • Databáza
 • súčasťou aplikácie je klientská databáza "Firiem a kontaktov"
 • pokiaľ je volajúci súčasťou databáze, potom sa pri volaní zo strany užívateľa / resp. pri pri zvonení telefónu užívateľa zobrazí meno volanej osoby / resp. meno osoby, ktorá volá
 • k jednotlivým kontaktom si môže užívateľ viesť vlastné poznámky
 • z databáze je možné opäť priamo vytáčať, prepojovať hovory a prizvať ďalšieho účastníka do konferencie
 • databáza umožňuje vytvorenie klientsklej databáze počas prebiehajúceho hovoru alebo priamo v aplikácii databáze
 • databáza umožňuje vyhľadávanie zadaním výrazu / reťazca
 • databáza umožňuje Export a opätovný Improt u iného klienta
 • databáza umožňuje ďalšie užívateľské využitie

Spolupráca s nahrávacím zariadením

 • pri spojení so SW aplikáciou VisualRecorder pre nahrávanie hovorov
 • možnosť opakovaného prehrávania súborov typu "wav" pomocou príslušných tlačidiel.
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube