Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
Tarifikácia hovorov |
Partnerské stránky

TARIFIKÁCIA HOVOROV - PROGRAM ALLWIN

Evidencia a vyhodnotenie prevádzky

Tarifikačný program ALLWIN PLUS slúži pre finančné a štatistické vyhodnocovanie telefonickej prevádzky pobočkových telefónnych ústrední, ich jednotlivých liniek, pobočiek alebo skupín pobočiek.

Program ALLWIN PLUS má dve základné funkcie:

 • zaistenie bezchybného prenosu záznamov o jednotlivých telefónnych hovoroch z pobočkovej telefónnej ústredne do počítača a ich uloženie na pevný disk počítača
 • spracovanie jednotlivých vyhodnotení pre štátne linky, pobočky alebo ich skupiny a vystavovanie (tlač) dokladov súvisiacich s prevádzkou pobočkovej telefónnej ústredne (účtenky, súhrnné účty a faktúry za uskutočnené hovory) vrátane súhrnných prehľadov o prevádzke.
PBX 2N Omega 48

Prenos údajov z pobočkovej telefónnej ústredne do PC môže prebiehať súčastne s inou činnosťou počítača užívateľa. Program ALLWIN PLUS môže byť dodaný aj spolu s polovodičovými buffermi s rôznou kapacitou záznamov o hovoroch.

Program ALLWIN PLUS je 32 bitový a je ho možné spoľahlivo prevádzkovať pod operačným systémom Windows XP, Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Milenium ...

Program ALLWIN PLUS ďalej umožňuje:

Evidencia a vyhodnotenie prevádzky
 • univerzálnu inštaláciu pre všetky typy podporovaných ústrední
 • vyhodnotenie hovorného podľa 16kHz impulzov operátora vonkajších liniek alebo psudotarifikáciou s možnosťou doúčtovania rozdielov od skutočnej ceny
 • veľmi rýchle triedenie dát a vykonávanie výpočtov
 • zadávanie odlišných parametrov pre vyhodnocovanie jednotlivých pobočiek (príplatky k cene za impulz, paušálny príplatok pre pobočky alebo skupiny pobočiek), pre kombináciu rôznych prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete - každá linka môže mať iného prevádzkovateľa, inú tarifu a iný spôsob účtovania hovorného (16kHz impulzy, pseudotarifikácia, mobilná sieť GSM)
 • možnosť priameho exportu záznamov do formátu pre Excel
 • správne tarifovanie prenesených čísel mobilných operátorov vytvorením textovej databáze, v ktorej budú priradené konkrétne čísla jednotlivým operátorom - riešenie má opodstatnenie hlavne pre pobočkové ústredne, ktoré využívajú GSM brány.
ALLWIN - Obsadzovanie a uvolňovanie izieb

Tarifikačný program ALLWIN PLUS je dodávaný v rôznych vyhotoveniach podľa kapacity (počtu) vnútorných liniek:

 • pre 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 pobočiek

POPIS MOŽNOSTÍ PONÚK PROGRAMU

VYHODNOTENIE, KALKULÁCIA

Po stlačení tejto klávesy sa zobrazia čiastkové ponuky:

 • pravidelné zostavy (ak sú niektoré typy zostáv uložené)
 • vonkajšie linky
 • jednotlivé pobočky
 • skupiny pobočiek (ak sú niektoré pobočky zaradené do skupín)
 • centrá (skupiny skupín)
 • hotelové izby (ak je niektorá pobočka definovaná ako izba)
 • zúčtovacie kódy (ak ich konkrétna pobočková ústredňa poskytuje a ak sú zadané v konfigurácii)
 • predbežná kalkulácia
 • späť

a) Pravidelné zostavy

ALLWIN - Vyhodnotenie prevádzky - vonkajšie linky

Ak sú uložené niektoré typy zostáv (pri tlači vyhodnotenia) do súboru xxx.ur, je možné ich v tejto ponuke zvoliť a vykonať celé vyhodnotenie znova s iným obdobím

b) Vonkajšie linky

Klávesa "Vonkajšie linky" vyvolá obrazovku, v ktorej je možné:

 • vyberať linky pre vyhodnotenie
 • určiť obdobie, za ktoré chceme vyhodnotenie vykonávať
 • zapínať (vypínať) filtráciu konkrétnych typov hovorov a vybratých hovorov
 • zvoliť utajenie telefónnych čísiel vo výpisoch
 • vykonanie samotného vyhodnotenia pre zvolené obdobie a linky

c) Jednotlivé pobočky

ALLWIN - Vyhodnotenie prevádzky - pobočky

Klávesa "Jednotlivé pobočky" vyvolá obrazovku, v ktorej je možné:

 • vyberať pobočky pre vyhodnotenie
 • určiť obdobie, za ktoré chceme vyhodnotenie vykonávať
 • zapínať (vypínať) filtráciu konkrétnych typov hovorov a vybratých hovorov
 • zvoliť utajenie telefónnych čísiel vo výpisoch
 • vykonanie samotného vyhodnotenia pre zvolené obdobie a vybraté pobočky vrátane štatistiských prehľadov a fakturácie.

d) Skupiny pobočiek

ALLWIN - Vyhodnotenie prevádzky - skupiny pobočiek

Ak sú v "Konfigurácii pobočiek" zaradené niektoré pobočky do skupín, zobrazí sa v ponuke "VYHODNOTENIE, KALKULÁCIA" klávesa "Skupiny pobočiek". Po stlačení tejto klávesy je možné zvoliť jednu alebo viacej skupín pobočiek pre vyhodnotenie (súčastne sú zobrazené pobočky, ktoré k danej skupine / skupinám prináležia). Po zadaní parametrov pre vyhodnotenie (obdobie, filtrácia, utajenie ...) je možné vykonať vyhodnotenie celej skupiny. Fakturačné údaje jednotlivých skupín zostanú po vyplnení trvalo uložené v programe ALLWIN PLUS.

e) Centrá

Ak sú v "Konfigurácii pobočiek" zaradené niektoré pobočky do centier, zobrazí sa v ponuke "VYHODNOTENIE, KALKULÁCIA" klávesa "Centrá". Po stlačení tejto klávesy je možné zvoliť súbor prevolených skupín pobočiek pre spoločné vyhodnotenie. Po zadaní paramterov pre vyhodnotenie (obdobie, filtrácia, utajenie ...) je možné vykonať vyhodnotenie týchto skupín. Fakturačné údaje jednotlivých skupín zostanú po vyplnení trvalo uložené v programe ALLWIN PLUS.

f) Hotelové izby

ALLWIN - Vyhodnotenie prevádzky - hotelové izby

Ak sú v "Konfigurácii pobočiek" definované niektoré pobočky ako "izba", zobrazí sa v ponuke "VYHODNOTENIE, KALKULÁCIA" klávesa "Hotelové izby". Po stlačení tejto klávesy je možné voliť jednu alebo viacej pobočiek pre vyhodnotenie z podskupiny hotelových izieb. Po zadaní paramterov pre vyhodnotenie (obdobie, filtrácia, utajenie ...) je možné vykonať vyhodnotenie jednej alebo viacej izieb.

g) Zúčtovacie kódy

Po stlačení tejto klávesy je možné vykonávať vyhodnotenie hovorov, označených rovnakým číslom účtu (zákazky) bez ohľadu na použizú pobočku telefónnej ústredne. Táto funkcia je aktívna len pre ústredne, ktoré informáciu o zúčtovacom kóde (account code) poskytujú. Pri ústredniach, ktoré umožňujú funkciu "privátne hovory", je možné pre vyhodnotenie vybrať len privátne (súkromné hovory.

h) Filtrácia

Pri všetkých režimoch vyhodnotenia je zaradená funkcia "Filtrácia". Po stlačení klávesy "Filtrácia ÁNO" sa aktivujú pre vyhodnotenie vybraté druhy záznamov o hovoroch. Výber je možné vykonať po stlačení klávesy "Filtre":

len voľby čísla volané číslo / predčíslie
o dĺžke väčšej alebo rovné 00:00:00
s cenou vyššou alebo rovnou ... €
zúčtovacie kódy všetky, vybraté, (privátne hovory)
miestne hovory ÁNO  /  NIE
medzimestské hovory ÁNO  /  NIE
medzištátne hovory ÁNO  /  NIE
ostatné hovory ÁNO  /  NIE
na služobné čísla (S) ÁNO  /  NIE
prichádzajúce hovory ÁNO  /  NIE
neúspešné pokusy ÁNO  /  NIE
ALLWIN - Vyhodnotenie prevádzky - predbežná kalkulácia

Poznámka:
Telefónne čísla je možné označiť ako služobné písmenom "S" (napr. 12345S).

ch) Predbežná kalkulácia

Stlačením klávesy "Predbežná kalkulácia" privoláte obrazovku, na ktorej je možné zadať ľubovoľné platné telefónne číslo a predpokladanú dobu trvania hovoru. K týmto údajom program automaticky priradí názov volaného miesta a vypočíta zodpovedajúcu cenu hovoru.

PRENOS A ZÁZNAM DÁT

Po stlačení klávesy "Prenos a záznam dát" sa zobrazí informačná ikona s popisom prenosových parametrov (komunikačný port, rýchlosť prenosu, parita, dĺžka slova) pre prenos dát z ústredne do počítača a adresárom pre ukladanie dát. Prenosové parametre je možné meniť v ponuke "Konfigurácia".
Súčastne sa zobrazí ponuka "Začať činnosť" alebo "Ukončiť činnosť".

SLEDOVANIE

Po stlačení klávesy "Sledovanie" budú na obrazovke vypisované záznamy o práve ukončených hovoroch. Je možné vybrať:

 • vypisovanie všetkých záznamov prijatých z pobočkovej ústredne
 • vypisovanie zoznamov vedených len vybratými pobočkami alebo
 • servisný režim sledovania.

KONFIGURÁCIA

ALLWIN - Prenos a záznam dát

a) Pobočky - inštalácia

Po stlačení klávesy "Pobočky" môžeme zadávať parametre jednotlivých pobočiek. Parametrami jednotlivých pobočiek sú:

 • číslo pobočky
 • názov
 • zaradenie medzi hotelové izby
 • skupiny
 • príplatok k cene hovoru (ak chcete pre niektoré pobočky zmeniť cenu za hovorné - napr. rozpočítať prevádzkové náklady za ústredňu ...) - príplatok môže byť zadaný ako percentuálny k cene jednotlivých hovorov alebo ako mesačný paušál.
ALLWIN - Sledovania

b) Vonkajšie linky - inštalácia

Po stlačení klávesy "Vonkajšie linky" je možné zadávať parametre vonkajších liniek:

 • číslo linky
 • telefónne číslo
 • maska
 • typ tarifikácie
 • prevádzkovateľ
 • voľba ceny hovoru pre všetkých prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, vrátane GSM sietí.

Pre súčastnú inštaláciu väčšieho počtu liniek s rovnakými parametrami je možné využiť ponuku "Spoločná inštalácia" alebo "Autodetekcia".

c) Zúčtovacie kódy - inštalácia

ALLWIN - Parametre prenosu dát

Po stlačení klávesy "Zúčtovacie kódy" je možné zadávať parametre jednotlivých vonkajších liniek. Parametrami jednotlivých zúčtovacích kódov sú ich názvy a číselná voľba.

d) Centrá - inštalácia

Po stlačení klávesy "Centrá" je možné priradiť jednotlivé skupiny do Centier. Centrá slúžia pre zjednodušenie spoločného vyhodnotenia súboru skupín.

e) Tarifikácia, pseudo-pulzy

Po stlačení klávesy "Tarifikácia, pseudo-pulzy" sa zobrazí ponuka, v ktorej je možné zadať parametre pre prípad, že vaša ústredňa nedostáva (alebo nevie prijať) od prevádzkovateľa vonkajších liniek hovorové alebo časové impulzy:

 • obdobie slabej a silnej prevádzky
 • miestne hovorné
 • korekcia dĺžky hovoru pre miestne, medzimestské a medzištátne hovory.

Ďalej je možné nastaviť tarify jednotlivých programov GSM.

f) Telefónne zoznamy, priečky

ALLWIN - Telefónne zoznamy

Po stlačení klávesy "Telefónne zoznamy, priečky" je možné prehliadať a editovať nasledujúce zoznamy:

 • UTO
 • Česká republika
 • Slovensko
 • Medzinárodný
 • Užívateľský
 • Bezplatné služby
 • Špeciálne služby
ALLWIN - Údaje pre účtenky a faktúry

Zoznamy "Česká republika", "Slovenská republika", "Medzinárodný" sú pevne nastavené výrobcom programu. Editovať je možné zoznamy UTO, Užívateľský, Bezplatné služby, Špeciálne služby. Zoznamy je možné zoradiť abecedne, podľa čísiel (predčísiel), podľa tarifov.

g) Parametre prenosu dát

...

h) Údaje pre účtenky a fakturáciu

...

h) Prístupové heslá

...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube