Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
2N® Netstar Operátor |
Partnerské stránky

2N® NETSTAR PC OPERÁTOR

Aplikácia Netstar PC Operátor je určená pre operátorov,  spojovateľky,  recepčné a osobné asistentky
[ ďalej len "Operátor" ].

Umožňuje komfortným spôsobom ovládať hovory a stanice prihláseného užívateľa  [ operátora ], ktorý využíva telefónnu ústredňu 2N® NETSTAR.  Licencia - ľubovoľný počet operátorov  [ voliteľne ].

(*)  -  stanicou sa v tomto texte rozumie akýkoľvek telefón  [ kancelária, operátor, recepcia, izba apod. ]

FUNKCIE NETSTAR PC OPERÁTORA

Aplikácie NETSTAR PC OPERÁTOR umožňuje operátorovi využívať funkcie

 • Zobrazenie prichádzajúcich hovorov na všetky stanice operátora, zobrazenie fronty hovorov na staniciach operátora
 • Možnosť ovládania prichádzajúceho hovoru:  prijatie,  presun hovoru vo fronte na prvú pozíciu
 • Zobrazenie informácií o volajúcom z databáze podľa jeho telefónneho čísla
 • Zobrazenie zoznamu staníc, kam bol volajúci naposledy prepojovaný + možnosť opätovného prepojenia
 • Zobrazenie aktívnych hovorov na všetkých staniciach operátora
 • Možnosť ovládania aktívného hovoru:  ukončenie hovoru,  prepojenie na inú stanicu
 • Možnosť zápisu informácií operátorom o volajúcom a uloženie týchto informácií do databáze
 • Databáza informácií o volajúcich je zdieľaná medzi všetkými operátormi
 • Zobrazenie staníc operátora, ich stavu, výber východzej stanice;  možnosť vytvorenia hovoru zo stanice operátora,  prijatie1 a ukončenie hovoru
 • Zobrazenie zmeškaných hovorov, možnosť spätného volania
NS PC Operátor
 • Zobrazenie histórie hovorov
 • Prehľadné zobrazenie zoznamu užívateľov ústredne  [ a ich staníc ]  a ich skupín v stromovej štruktúre
 • Zobrazenie stavu staníc všetkých užívateľov ústredne  [ kľud, zvoní, hovorí atď. ];  možnosť vytvorenia hovoru na vybratú stanicu
 • Možosť vytvárania vlastných skupín užívateľov
 • Zobrazenie záznamu vo vlastnom telefónnom zozname
 • Hľadanie v zozname užívateľov ústredne
 • Výber okien, ktoré majú byť zobrazené na monitore
 • Jazyková mutácia  [ angličtina, čeština ]

NETSTAR PC OPERÁTOR - Aplikačné okno

Aplikačné okno - NS PC Operátor

Aplikačné okno obsahuje

 • okno "Prichádzajúce hovory"
 • okno "Aktívne hovory" - zobrazuje tieto informácie
 • meno volajúceho
 • názov stanice volajúceho alebo volajúce telefónne číslo
  [ ak sa jedná o vonkajší hovor ]
 • meno volaného
 • názov stanice volaného alebo volané telefónne číslo
  [ ak sa jedná o vonkajší hovor ]
 • dobu hovoru vo formáte - hodiny: minúty: sekundy
 • tlačidlo pre prepojenie hovoru  [ Prepojiť ... ]
 • tlačidlo pre ukončenie hovoru  [ Zavesiť ]
 • okno "Informácie o volajúcom"
 • okno "Naposledy prepojené"
 • okno "Moja stanica"
 • okno "Užívatelia a stanice"
 • okno "Zmeškané hovory" - zobrazuje informácie o hovoroch na operátorove stanice, ktoré neboli prijaté
 • počet neprijatých hovorov z jedného telefónneho čísla
 • dátum a čas posledného neprijatého hovoru
 • meno užívateľa stanice
 • volajúce telefónne číslo
 • tlačidlo pre spätné volanie  [ Volať ]
 • tlačidlo pre odstránenie záznamo zo zoznamu  [ Zmazať ]
 • okno "História" - zobrazuje tieto informácie
 • meno volajúceho
 • číslo volajúceho
 • meno volaného
 • číslo volaného
 • stavový riadok - v dolnej časti aplikačného okna
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube