Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
2N® SMS Server |
Partnerské stránky

2N® SMS SERVER - ODOSIELANIE A PRÍJEM SMS SPRÁV

Schéma funkcionality ATEUS SMS servera

Aplikácia ATEUS® SMS Server je určená pre zdieľanie GSM brán užívateľom na sieťach TCP/IP. Umožňuje odosielať SMS správy z adresára na jednotlivé GSM čísla, prípadne na skupinu GSM čísel.

Aplikácia spolupracuje s GSM bránami určenými pre pobočkové telefónne ústredne 2N®, vrátane ISDN BRI aj ISDN PRI GSM brán.  SMS Server vie ovládať aj viacej GSM brán naraz.

Všetky SMS správy sú zálohované a je možné ich vytlačiť, uložiť a mazať. Prichádzajúce správy sa od odchádzajúcich graficky líšia a tak je ich možné ľahko rozoznať. Na novo prichádzajúcu SMS správu je užívateľ upozornený výstražným zvukovým návestím.

Od definovateľných GSM čísel  [ VIP čísiel ]  prichádzajú SMS správy len určenému príjemcovi. Pri pripojení viac GSM brán s rôznymi GSM operátormi môže užívateľ určiť, cez akého GSM operátora budú SMS správy odosielané s väzbou na CLIP.

Okno - príprava odoslania SMS aj s oneskorením

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Pre inštaláciu je potrebné zabezpečiť

 • server - IntelPentium III, MS Windows 98 / 2000 /XP
 • klient - InelPentium II, MS Windows 98 / 2000 / XP
 • klient - InelPentium II, MS Windows 98 / 2000 / XP

ZÁSADY NASTAVENIA

potvrdenie odoslania SMS správy - OK
 • na strane servera nainštalovať ATEUS® XAPI Server
 • založiť uživateľov, ktorým sa bude hlásiť SMS server
 • nainštalovať serverovú časť ATEUS® SMS a nastaviť:
 • aplikáciu   (nastavenie jednotlivých parametrov)
 • routovanie  (ak je k odosielaniu SMS pripojených viac GSM brán, je možné nastaviť ich routovanie)
 • užívateľov  (užívatelia - počet podľa licencie)
 • príslušný jazyk
 • na strane klienta nainštalovať a sprevádzkovať SMS klienta

ODOSIELANIE SMS SPRÁV

Na jedno GSM telefónne číslo

 • vybranie GSM čísla, na ktoré sa má SMS odoslať  (alebo GSM číslo vpísať ručne)
 • SMS písať bez diakritiky - max. dĺžka SMS je 3x160 znakov (počet znakov je zobrazovaný)
 • SMS správa môže byť odoslaná aj oneskorene - nastavenie oneskorenia, dátumu, času odoslania
 • o úspešnom či neúspešnom odoslaní je odosielateľ upozornený na obrazovke monitora správou
 • pri úspešnom odoslaní sa správa zaradí do zoznamu odoslaných správ a zobrazí sa tlačidlo "OK"; po jeho potvrdení sa zoznam zobrazí
 • pri ozname "SMS nemohla byť odoslaná, na GSM bráne došlo k chybe"  je potrebné vykonať kontrolu pripojenej GSM brány a vloženej SIM karty

Na skupinu GSM čísel

 • z vytvoreného adresára je možné založiť  Skupiny pre hromadné odosielanie SMS
 • po vytvorení skupiny a zadaní jej mena vyberie užívateľ z adresára osoby, ktoré chce do skupiny zaradiť.
 • označiť skupinu, na ktorú chcete zaslať SMS - zadať a odoslať text SMS
 • ak užívateľ požaduje informáciu o tom, či jeho SMS správa bola doručená, tak pred odoslaním označí možnosť  "Potvrdenie o doručení"
 • o doručení SMS je užívateľ informovaný prichádzajúcou správou - zo správy vyplýva, na ktoré GSM číslo bola pôvodná správa odoslaná, kedy bola odoslaná a kedy bola doručená

Odoslanie SMS na skupiny vytvorené v PRI GSM bráne

 • pri multikanálovej PRI GSM bráne je možné vytvoriť z jednotlivých GSM modulov až 8 skupín pre odosielanie SMS správ. Pre správnu funkciu je potrebné nastaviť ATEUS XAPI Server  (modul SMS)  a serverovú časť ATEUS® SMS  (routovanie)
 • pre odoslanie SMS je potrebné:
 • nadviazať spojenie s PRI bránou, pri ktorej boli vytvorené jednotlivé skupiny
 • zadať jednotlivé skupiny podľa pripojených operátorov a uviesť, ktorá skupina je východzia
 • zadať routovanie podľa operátorov
 • pre odosielanie SMS správ je možné využiť aj tzv. šablóny - ide o dopredu pripravené SMS texty, ktoré užívateľ môže pri odosielaní len doplniť a potom odoslať

PRÍJEM SMS SPRÁV

SMS správy prijíma SMS server a preposiela ich jednotlivým užívateľom (klientom).

Odpoveď na prijatú SMS

 • ak na zaslanú SMS adresát na túto SMS odpovie do stanovenej hodnoty parametru  (nastravuje sa), potom bude táto SMS doručená tomu užívateľovi, na ktorého odoslanú SMS prichádza odpoveď. Po prekročení tejto doby je prichádzajúca SMS zaslaná všetkým užívateľom

Preposlanie SMS

 • prijatú alebo odoslanú SMS je možné preposlať (odovzdať) inému SMS kientovi. Užívateľ označí požadovanú SMS správu a potvrdí preposlanie SMS; po vybratí správneho klienta potvrdí "OK".

Znovu odoslanie SMS

 • prijatú alebo odoslanú SMS je možné znovu odoslať na iné GSM číslo či skupinu. Užívateľ označí požadovanú SMS správu a potvrdí voľbu znovu odoslať SMS. Text SMS sa prenesie do odosielacieho okna - po zadaní GSM čísla potvrdí odoslanie tlačidlom "Odoslať"

Zaslanie SMS užívateľovi

 • prichádzajúca SMS bude zaslaná priamo užívateľovi, ak bolo na začiatku správy uvedené meno užívateľa ohraničené znakom mriežky  "#"  - napr. "#Peter#  Prídi dnes včas"

Príjem od VIP čísel

 • prichádzajúce SMS budú zaslané tým užívateľom, ktorí majú vo vytvorenom adresári VIP čísla GSM telefónne číslo, od ktorého je prichádzajúca SMS správa

ADMINISTRÁCIA SMS SPRÁV

SMS správy - ako odchádzajúce tak aj prichádzajúce - je možné:

 • uložiť
 • vymazať
 • vytlačiť

Uloženie SMS

 • užívateľ po vybratí miesta uloženia v MENU SMS / Uložiť SMS zadá názov a uloží SMS. SMS správa sa ukladá v txt formáte spolu s dátumom a časom odoslania (prijatia) SMS

Vytlačenie SMS

 • užívateľ vyberie typ písma pre tlač, zvolí tlačiareň a vytlačí zadaním príkazu. SMS bude vytlačená s údajmi o adresátovi a dátumom odoslania (prijatia) SMS správy.

Vymazanie SMS

 • užívateľ označí príslušnú SMS správu a stlačením DEL túto vymaže zo zobrazovaného zoznamu SMS správ
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube